VAN AIRTAC 2W SERIES

Dòng series 2W có các loại như sau:

2W030-08 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 13 mm)

2W050-10 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 17mm)

2W050-15 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 21mm)

2W200-20 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 27mm)

2W250-25 là loại van 2/2, thường đóng (Ren 34mm)

2WX030-08 là loại van 2/2 cao áp (áp suất 30kg), thường đóng (Ren 13 mm)

2WX050-15 là loại van 2/2 cao áp (áp suất 30kg), thường đóng (Ren 21mm)

2WX050-10 là loại van 2/2 cao áp (áp suất 30kg), thường đóng (Ren 17mm)

Loại van thường đóng ( NC) là loại van điện từ khi kích điện sẽ mở còn ngưng kích điện nó sẽ đóng lại.

Danh mục: