Chia 2 ngang, 3 ngang, 4 ngang, 5 ngang

Đẩu nối chia 2,3,4,5, ngang cũng giống như chia 2,3 tròn  có công dụng để chia nguồn khí ra nhiều thiết bị để có thể sử dụng cùng lúc.

Danh mục: