Chia 2 ngang, 3 ngang, 4 ngang, 5 ngang

Đẩu nối chia 2,3,4,5, ngang cũng giống như chia 2,3 tròn  có công dụng để chia nguồn khí ra nhiều thiết bị để có thể sử dụng cùng lúc.